Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Belastingdienst XXXX

Datum xx xx 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maakt ik bezwaar tegen de aanslag ……….belasting (jaar) ten name van (naam, adres, woonplaats), met aanslag nummer ………………………….. . 

Ik ben van mening dat de aanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd en wel op de volgende gronden. (volgt uitleg waarom u het niet eens bent met de aanslag).

Ik verzoek u uitstel van betaling te verlenen voor het door mij bestreden gedeelte van de aanslag ad € …………. .

Ik verzoek u een vergoeding van de door mij gemaakte kosten in de bezwaarfase toe te kennen conform de wettelijke regeling.

Mocht u voornemens zijn niet of niet volledig aan mijn bezwaar tegemoet te komen, verzoek ik te worden gehoord. Tevens verzoek ik dan om inzage in het dossier.

Met vriendelijke groet,

………………………………………..

(handtekening)