Voorbeeld beroepschrift

(het beroepsschrift en de bijlagen in drievoud verzenden naar de Rechtbank)

Rechtbank XXXXX

Datum, xx xx 2020

Edelachtbaar College,

Hierbij kom ik, (naam, adres), op de hierna genoemde gronden in beroep tegen de uitspraak van de Belastingdienst / xxxxxxxx / kantoor xxxxxx, gedagtekend op (datum), betreffende de aanslag (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting e.d.), met aanslagnummer (aanslagnummer) over het tijdvak (jaar/tijdvak) ten name van (naam). Het beroep is tevens gericht tegen de uitspraak inzake de beschikkings heffingsrente en de boetebeschikking.

1. Loop van het geding

Hier geeft u chronologisch met vermelding van datum de loop van het geding weer. Dus aangifte, overleg met de inspeteur, boeken onderzoek, aanslag, bezwaar, hoorzitting, afwijzing bezwaar.

2. Feiten en omstandigheden

Geef hier alle relevante feiten weer. Onderbouw deze feiten zoveel mogelijk met schrifte lijke bewijsstukken en stuur deze als bijlage mee.

3. Geschilpunten

Omschrijf hier zo duidelijk mogelijk wat nu precies de geschilpunten zijn tussen u en de inspecteur.

4. Standpunten

Formulier hier puntsgewijs uw standpunten. 

5. Motivering standpunten

Geef hier aan waarom u van mening bent dat uw standpunten juist zijn. Onderbouw uw standpunt zoveel mogelijk met feiten en bewijsmateriaal uit punt 2. U kunt ook feiten van algemene bekendheid aanvoeren.

6. Proceskostenvergoeding

Ik verzoek de Rechtbank om te bepalen dat het griffierecht aan mij wordt gerestitueerd en dat de inspecteur wordt veroordeeld in de kosten van het geding, als volgens de wet. Ik wens ook aanspraak te maken op vergoeding van in de bezwaarfase gemaakte kosten.

Hoogachtend,

XXXXXXXXXX

Bijlagen:

1.

2.

3.

enz.

(Auteur: mr. P.E.E.G. Miedema. Laatst gewijzigd op 25 juni 2013)