Modellen

Voorbeeld beroepschrift

(het beroepsschrift en de bijlagen in drievoud verzenden naar de Rechtbank) Rechtbank XXXXX Datum, xx xx 2020 Edelachtbaar College, Hierbij kom ik, (naam, adres), op de hierna genoemde gronden in beroep tegen de uitspraak van de Belastingdienst / xxxxxxxx / kantoor xxxxxx, gedagtekend op (datum), betreffende de aanslag (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, … Lees meer

Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Belastingdienst XXXX Datum xx xx 2020 Geachte heer, mevrouw, Hierbij maakt ik bezwaar tegen de aanslag ……….belasting (jaar) ten name van (naam, adres, woonplaats), met aanslag nummer ………………………….. .  Ik ben van mening dat de aanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd en wel op de volgende gronden. (volgt uitleg waarom u het niet … Lees meer