Kostenvergoedingen

Kostenvergoeding bij procederen tegen Belastingdienst

Als u in beroep gaat tegen belastingdienst en de belastingrechter doet uitspraak dan geeft de rechter ook een oordeel over vergoeding van de door u in de fiscale beroepsprocedure gemaakte kosten door de Belastingdienst. Hierbij gaat het over vergoeding van griffierecht, vergoeding van uw proceskosten en schadevergoeding. Alleen in extreme situaties kan de belastingplichtige door de rechter tot een kostenvergoeding. In de praktijk komt dit hoogst zelden voor.

Vergoeding van het griffierecht

Als u in beroep gaat tegen de Belastingdienst en de belastingrechter stelt u geheel of  gedeeltelijk in het gelijk stelt, wordt de belastinginspecteur veroordeeld tot vergoeding van het griffierecht. 

Proceskostenvergoeding

De kostenvergoeding in belastingzaken bestaat uit een aantal kostenposten met vaste bedragen. De belangrijkste post is de vergoeding van kosten voor professioneel verleende rechtsbijstand. Deze vergoeding wordt berekend forfaitaire basis: aan de verrichte proceshandelingen worden punten toegekend. Deze punten worden vermenigvuldigd met een bedrag van € 495 (2017) en met een wegingsfactor tussen de 0,25 en 2 voor de mate van ingewikkeldheid van de belastingzaak. In een doorsneezaak zal de vergoeding zo’n € 1.000 bedragen.

Besluit proceskosten bestuursrecht

De punten per proceshandeling zijn:

Beroepschrift/verweerschrift1
Schriftelijk commentaar op conclusie0,5
Repliek of dupliek0,5
Verschijnen comparitie0,5
Schriftelijke inlichtingen0,5
Bijwonen getuigengehoor0,5
Schriftelijke zienswijze na verslag deskundigen0,5
Bijwonen onderzoek ter plaatse0,5
Schriftelijke zienswijze na bestuurlijke lus0,5
Verschijnen ter zitting1
Nadere zitting na tussenuitspraak1
Nadere zitting, anders dan na tussenuitspraak0,5
Schriftelijke zienswijze na incidenteel hoger beroep1

Het totaal aantal punten wordt vermenigvuldigd met € 495 (2017) maal de toepasselijke factor (meestal 1) uit de volgende tabel:

Zeer licht0,25
Licht0,5
Gemiddeld1
Zwaar1,5
Zeer zwaar2

Bij samenhangende zaken wordt een vergoeding gegeven als ware sprake van één zaak. Bij vier of meer samenhangende zake wordt de vergoeding nog verhoogd met de factor 1,5.

Vergoeding van de werkelijke proceskosten

De belastingrechter kan in uitzonderingsgevallen een hogere proceskostenvergoeding toewijzen dan die op basis van de forfaitaire regeling. De fiscale rechter is hier in de praktijk (nog) erg terughoudend mee. De belastingplichtige moet dan aantonen dat er sprake is van bijzondere omstandigeheden. De volgende gevallen zijn voorbeelden waar de rechter een hogere kostenvergoeding heeft toegekend:

  • De belastinginspecteur neemt een standpunt in dat op grond van de jurisprudentie volstrekt onverdedigbaar is, waardoor de belastingplichtige hoge kosten moet maken voor rechtsbijstand;
  • De belastinginspecteur heeft een negatieve proceshouding en werkt niet mee aan de oplossing van het geschil, ook niet na opdracht van de belastingrechter;
  • De procudure is veroorzaakt door zeer onzorgvuldig handelen van de inspecteur;

Auteur: mr. P.E.E.G. Miedema (laatst gewijzigd 17 april 2017)