Databank

Gouden handdruk / stamrecht BV

Stamrechtvrijstelling De stamrechtvrijstelling is per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit betekent dat iemand die na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding ontvangt deze vergoeding niet meer onbelast kan onderbrengen in een stamrecht-BV, een stamrechtverzekering of stamrechtspaarrekening. De ontslagvergoeding wordt na 1 januari 2014 progressief belast met loonbelasting tegen een tarief van 37%-52%. Een mogelijkheid om de … Lees meer

Fiscaal kort geding / voorlopige voorziening

In zaken met een een spoedeisend belang kunt u ook in fiscale zaken de voorzieningenrechter van de belastingkamer van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit wordt wel het fiscaal kort geding genoemd. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd indien er een bezwaarschrift of beroepsschrift is ingediend (connexiteitvereiste). Voorbeelden van zaken waarin … Lees meer

Bezwaar tegen box 3 heffing

De Hoge Raad heeft op 3 april 2015 in een arrest aangegeven dat vermogensrendementsheffing (box 3 heffing) mogelijk in strijd kan zijn met het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM). Klik hier voor het arrest.  Volgens de Hoge Raad is de box 3 heffing in strijd met het EVRM als vast komt te staan dat … Lees meer

Voorbeeld beroepschrift

(het beroepsschrift en de bijlagen in drievoud verzenden naar de Rechtbank) Rechtbank XXXXX Datum, xx xx 2020 Edelachtbaar College, Hierbij kom ik, (naam, adres), op de hierna genoemde gronden in beroep tegen de uitspraak van de Belastingdienst / xxxxxxxx / kantoor xxxxxx, gedagtekend op (datum), betreffende de aanslag (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, … Lees meer

Voorbeeld bezwaarschrift Belastingdienst

Belastingdienst XXXX Datum xx xx 2020 Geachte heer, mevrouw, Hierbij maakt ik bezwaar tegen de aanslag ……….belasting (jaar) ten name van (naam, adres, woonplaats), met aanslag nummer ………………………….. .  Ik ben van mening dat de aanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd en wel op de volgende gronden. (volgt uitleg waarom u het niet … Lees meer

Jurisprudentie gebruikelijke loon / dga salaris

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 09-01-2020, 18/00705 en 18/00706 Inspecteur corrigeert terecht voor gebruikelijk loon voor directeur van transportbedrijf. Ook rekening houdend met de bijtelling privé-gebruik auto is het gebruikelijk loon niet te hoog vastgesteld. ECLI:NL:GHSHE:2020:63 Gerechtshof Amsterdam, 28-01-2020 / 18/00444 De inspecteur heeft terecht op de voet van artikel 12a, eerste lid, van de Wet op de … Lees meer

In beroep bij de belastingrechter

Als u een geschil heeft met de belastinginspecteur en u komt er samen niet uit, dan kunt u de zaak voorleggen aan de belastingrechter. In een zaak voor de belastingrechter hoeft u niet een advocaat in de arm te nemen, u kunt de beroepsprocedure zelf voeren. In zaken met een groter financieel belang is het … Lees meer